hlavicka.jpg

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále Centrum PRVoK) je univerzitní pracoviště zaměřené na problematiku rizikového chování spojeného s informačními a komunikačními technologiemi. Naše centrum se orientuje zejména na kyberšikanu, kybergrooming, kyberstalking, sexting, metody sociálního inženýrství, ochranu osobních údajů v prostředí internetu a další fenomény.

Centrum je realizátorem národního projektu prevence rizikové komunikace v prostředí internetu s názvem E-Bezpečí. Tento projekt se zaměřuje na všeobecnou primární prevenci rizikového chování se zacílením na děti.

prvok kolecko

Aktivity Centra PRVoK lze rozdělit do několika logických celků, a to na:

1. Vzdělávací aktivity

- vzdělávací kurzy, besedy a workshopy pro základní a střední školy, - vzdělávací kurzy, besedy a workshopy pro veřejnost,
- vzdělávací kurzy, besedy a workshopy pro vysokoškolské studenty,
- vzdělávací kurzy, besedy a workshopy pro policisty (preventisty, kriminalisty),
- vzdělávací kurzy, besedy a workshopy pro sociální pracovníky,
- vzdělávací kurzy CŽV v rámci DVPP,
- neformální vzdělávací aktivity v rámci on-air akcí (Veletrh vědy a výzkumu UP).

Kromě výše uvedeného Centrum PRVoK provozuje virtuální kampus v prostředí Second Life, který poskytuje virtuální přednáškové prostory pro studenty, ale také širokou veřejnost. V rámci kampusu probíhá celá řada aktivit, přednášek, prezentací pro nejrůznější cílové skupiny.

 

Centrum PRVoK v roce 2013 rovněž založilo regionální Google Educational Group, v rámci které realizuje aktivity spojené s volně dostupnými produkty firmy Google.

Roku 2013 byla zahájena odborná certifikace Centra pro oblast primární prevence rizikového chování dle certifikačního modelu NÚV.

2. Preventivní aktivity zaměřené na školy

- komplexní preventivní programy zaměřené na rizikové chování,
- různé soutěže pro žáky a studenty.

3. Intervence

V roce 2010 Centrum PRVoK otevřelo specializovanou online poradnu pro oblast rizikového chování na internetu – zejména pro případy kyberšikany, sextingu, kybergroomingu, rizik sociálních sítí, zneužití osobních údajů, blokaci ilegálního nežádoucího internetového obsahu atd. 

V systému poradny aktuálně funguje psychologické, sociálně-patologické, pedagogické a právní poradenství. Jedná se tedy o propracovaný a funkční systém, který zajistí, aby byly všechny případy řešeny kvalitně, rychle a efektivně. Díky spolupráci dalších odborných pracovišť je možné zpracovat předložené kauzy komplexně z pohledu různých odborníků. Systém poradny přímo spolupracuje s policií, která je schopna případ posoudit již na počátku a zapojit se buď do přímého řešení kauzy (například pomocí vlastní intervence), nebo doporučí předat případ dalším specializovaným institucím (Bílý kruh bezpečí, Člověk v tísni apod.).

V roce 2012 se poradna propojila s bezpečnostními specialisty firmy Seznam, a.s. a Google CZ, se kterými aktivně řeší případy. Tato spolupráce zefektivnila celý proces dotažení případu do zdárného konce. Poradna rovněž spolupracuje s Linkou bezpečí.

Od doby svého vzniku poradna řešila přes 700 případů.

4. Výzkum

Důležitou oblastí aktivit, které Centrum PRVoK realizuje, jsou národní a regionální výzkumné programy. Ty jsou zaměřeny zejména na žáky základních a středních škol. Výzkumná šetření jsou realizována na velkých reprezentativních vzorcích respondentů (od 10 000) ze všech regionů České republiky.

V roce 2012 ve spolupráci s firmou Seznam.cz zrealizovalo naše centrum výzkum na vzorku 21 000 dětských uživatelů internetu. Výsledky tohoto výzkumu jsou v přehledné podobě k dispozici níže.

 

Nebezpečí internetové komunikace 4 (E-Bezpečí / Seznam.cz) from Kamil Kopecký

Specifickou výzkumnou aktivitu představuje výzkum hesel mladých uživatelů internetu. Sémantická a formální analýza kvality hesel mladých uživatelů internetu (ve věku do 25 let) proběhla poprvé v roce 2013 na vzorku 3700 respondentů. Její výsledky jsou k dispozici níže.

 

Vyzkum bezpečnosti hesel mladých uživatelů internetu (se zaměřením na ženy) from Kamil Kopecký